kinderen.jpg

Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de kerkelijke gemeente en wordt gevormd door ambtsdragers. De taak van de kerkenraad is onder meer:

 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten,
 • de opbouw van de gemeente,
 • de missionaire en diaconale taken van de gemeente in de wereld,
 • de bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse,
 • het beheer van de financiën en de eigendommen van de gemeente,
 • het vaststellen van de begroting en de jaarrekening,
 • het kiezen van afgevaardigden naar de classicale vergadering,
 • het officieel vertegenwoordigen van de gemeente.

De kerkenraad raadpleegt de gemeente over belangrijke zaken en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

organogram PG Dedemsvaart

Moderamen

Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter, de scriba, 1 predikant, 1 lid van het college van diakenen en 1 lid van het college van kerkrentmeesters. De taak van het moderamen is:

 • Voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad;
 • Uitvoering geven aan die besluiten van de kerkenraad, waarvoor geen anderen aangewezen zijn;
 • Afhandelen van zaken van formele en administratieve aard, waarbij geen uitstel mogelijk is, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad werken:

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters draagt onder andere zorg voor de financiën en de gebouwen van onze gemeente. Dat betekent dat wij de inkomsten en uitgaven verzorgen, zodat bijvoorbeeld de mensen die voor de kerk werken hun salaris ontvangen, dat kerkdiensten gehouden kunnen worden en dat gebouwen onderhouden worden. Het grootste deel van de inkomsten komt uit de actie Kerkbalans, die jaarlijks gehouden wordt. Daarnaast dragen de collecten in de kerkdienst en het verhuren van de gebouwen bij aan de inkomsten.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
College van Diakenen

Het werk van de kerk voor kwetsbare mensen wordt diaconaat (dienstbetoon) genoemd. Het College van Diakenen zet zich in voor mensen die te maken hebben met armoede, isolement, ziekte, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben. Het werk voor kwetsbare mensen rondom onze gemeente wordt in kaart gebracht en georganiseerd door de diakenen en de diaconale medewerkers. Zij hoevendit diaconale werk echter niet alleen te doen. Het diaconale werk is een opdracht en roeping voor de gehele gemeente.

Wie in de problemen is geraakt door geldgebrek, schulden of dakloosheid,of door andere oorzaken even niet meer het hoofd op eigen kracht boven water kan houden, kan een beroep doen op het College van Diakenen. Het kanop verschillende manieren hulp organiseren of verwijzen naar,of samenwerken met hulpverlenende instanties. Zo laten we als gemeentezien dat geloof en het dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben.

In ons werk hanteren we de volgende drie basisprincipes:

 • Getuigen van Gods gerechtigheid: wat God van ons verwacht.
 • Vragen om aandacht: voor elke situatie van lijden en onrecht die wij constateren in onze directe omgeving en in de samenleving en wereld om ons heen.
 • Geven van onze gaven: enerzijds door als kerkelijke gemeente zelf de helpende hand te bieden en anderzijds door te zorgen dat anderen deskundige hulp kunnen verlenen met behulp van onze giften of bemiddelingen.

Wat doet het College van Diakenen?

Schuldhulppreventie: De diaconie is vertegenwoordigd in het diaconaal Platform Hardenberg, het overlegorgaan tussen kerken en burgerlijke gemeente op het terrein van schuldhulppreventie.

Vervoer naar en van de kerk: Wilt u graag de kerkdiensten bijwonen maar kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk komen omdat u bijvoorbeeld slecht ter been bent? Dan kunt u een beroep doen op de Vervoersdienst. U wordt dan opgehaald en weer thuisgebracht. 
Meer informatie ...

Gezamenlijk eten: Op iedere laatste vrijdag van de maand verzorgen gemeenteleden een maaltijd voor alleenstaande gemeenteleden. Ook mensen buiten de kerkelijke gemeente schuiven inmiddels aan. Het is een gezellig en ongedwongen gebeuren.

Financiële hulp: Aan personen en gezinnen die om verschillende redenen op eigen kracht het hoofd niet meer boven water kunnen houden, wordt financiële hulp en ook hulp in natura geboden.

Inloop/koffieochtend: Elke woensdagmorgen is er in het Kruispunt een inloop/koffieochtend.

Fruitbakje: Rondom Dankdag schenken we aandacht aan gemeenteleden die tachtig jaar of ouder zijn en/of chronisch ziek zijn. Zij ontvangen een fruitbakjes met een dagboekje.

Mantelzorgactie: De zondag vóór de Dag van de Mantelzorg (10 november) kunnen de gemeenteleden één of meerder rozen meenemen uit de kerk en aanbieden aan een mantelzorger. 

Kerstpakketten: Samen met de Rooms Katholieke Kerk (PCI Emmanuel) en de Graankorrel stellen stellen we kerstpakketten samen en verspreiden deze onder gezinnen, eenoudergezinnen en alleenstaanden, binnen en buiten de kerkelijke gemeente, die het financieel minder of zelfs moeilijk hebben.

Paasgroeten: 3 zondagen voor Pasen worden kaarten aangeboden aan gemeenteleden om te versturen naar gevangenen in binnen- en buitenland.

Paasattentie: Rondom Pasen schenken we door middel van een Paasattentie aandacht aan mensen die een moeilijk jaar achter de rug hebben of er nog middenin zitten.

Rozenactie: In het voorjaar wordt aan bezoekers van het winkelcentrum een roos aangeboden, die zij op hun beurt kunnen doorgeven aan iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken. 

Financiën
Om hulp te kunnen bieden binnen en buiten onze gemeente, zijn financiële middelen nodig. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn collectes en giften. Daarnaast houden we aan het begin van het seizoen een flyeractie om de verschillende activiteiten te kunnen financieren. De inkomsten geven we door aan zowel plaatselijke, landelijke als wereldwijde hulp.

Waar we voor collecteren in de kerkdiensten wordt,naoverleg met het College van Kerkrentmeesters,door de kerkenraad vastgesteld. Over collectes die door Kerk in Actie worden aangegeven, wordt de gemeente geïnformeerd door folders, via de Nieuwsbrief(link plaatsen), de beamer en de Samenspraak(link plaatsen).

Wil je ons werk financieel steunen?
Maak dan een bijdrage over op rekening NL30 RABO 0373 7134 52.

Contact opnemen met de diaconie
Heb je vragen, behoefte aan een gesprek, of misschien hulp nodig, neem dan gerust contact op met het College van Diakenen. Wij kijken graag waar en hoe we hulp kunnen bieden.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Taakgroep Jongeren

De taakgroep Jongeren is er vooral voor en door jongeren. Van 0 jaar tot en met de jonge gezinnen: we organiseren allerlei activiteiten en diensten voor deze doelgroep. Onder de taakgroep vallen veel werkgroepen.

Een greep hieruit: de club, oppasdienst, kinderkerk, tienerkerk, Jongerencatechese &JOY en EigenwijzZ groep. De laatste groep verzorgt bijvoorbeeld de EigenwijzZ diensten. Die beginnen om 10.30 uur en zijn speciaal gericht op jongeren. Ook voor de kleinsten zijn er bijvoorbeeld Kruimeldiensten: vrijblijvend en laagdrempelig en vooral voor peuters en kleuters. Dit begint om half 5. Tijdens de reguliere diensten is er voor de kinderen van de basisschoolleeftijd Kinderkerk en één keer in de maand Tienerkerk voor de tieners van het voortgezet onderwijs. De werkgroepen overleggen regelmatig met elkaar en daardoor weten we wat er leeft onder de jeugd en kunnen we daarop inspelen. Onze jongerenwerker Jorien Beunk is hierbij ook nauw betrokken.

Lees meer over jongeren in onze kerk

Jongeren en de kerkdiensten   Jongeren en de activiteiten

Wil je meer weten of een rol spelen in een taakgroep dan kun je contact opnemen. Je bent van harte welkom!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Taakgroep Leren

Geloven doe je niet alleen en niet alleen op zondag.
De zondagviering is belangrijk, maar ook door de week willen we met elkaar vormgeven aan ons geloof. De taakgroep Leren bevordert dat gemeenteleden als christenen in onze snel veranderende wereld leren omgaan met vragen van geloof en leven. Dit met het oog op de vorming van henzelf en op hun functioneren in kerk en samenleving. Kernwoorden die daarin van belang zijn: betrokken met elkaar, ontmoetingsplaats van geloof en open naar iedereen die mee wil doen.

De vorming spitst zich met name toe op de eigen ontwikkeling van het geloof van mensen.
Daarnaast ligt het accent op het functioneren van gemeenteleden in bepaalde taken in de gemeente en/of samenleving. De taakgroep ondersteunt de diverse andere taakgroepen om hun taak zo optimaal mogelijk uit te voeren:

 1. Leerprogramma Jeugd en Jongeren
 2. Kringen en groepen
  • Alpha-cursus
  • Bijbelkring o.l.v. ds. Jonathan Zondag
  • Bijbelkring o.l.v. ds. Karsten van Staveren
  • Brongroep
  • Interkerkelijke gebedskring en Interkerkelijke Bijbelstudie
  • Onder Schooltijd
 3. Leerprogramma Jeugd en Jongeren
  • Jongerencatechese &JOY
  • Belijdeniskring
 4. Doopcatechese
 5. Kerk en Israël
 6. Leren als ambtsdragers
  Aan het begin van het seizoen starten de ambtsdragers gezamenlijk met een dag om samen vanuit bezinning en inspiratie het jaar te beginnen. We nodigen de nieuwe ambtsdragers uit om ervaringen te delen, vragen te kunnen stellen en samen te kijken welke ondersteuning wenselijk is. Daarnaast is er een evaluatie met de afgetreden ambtsdragers. Het gaat hierbij om leren van de ervaringen en ontdekken welke inspiratie en lering dit oplevert voor de wijze waarop de functie wordt ingevuld.’
 7. PR en communicatie 
  Dit seizoen ondersteunen we het proces om invulling te geven aan betere vormen van PR en communicatie, zoals de website. Hierbij houden we rekening met alle geledingen binnen de kerk én welk gezicht we naar buiten toe willen uitstralen als PG Dedemsvaart.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Taakgroep Vieren

In de erediensten zien we de prachtige diversiteit terug, die onze gemeente rijk is. Talloze mensen werken daaraan mee. Maar wie houdt alle lijntjes bij elkaar en zorgt zo nodig voor bijsturing? Dat is het werk van de Taakgroep Vieren.

Verscheidenheid

Er is in onze gemeente een grote verscheidenheid aan vieringen. Naast de reguliere dienst van 9.30 uur kennen we onder andere ook Anders Kerken, avonddiensten in de Fontein, zangdiensten in de Van Dedemkerk en Taizévieringen in de Antenne.

Kerkdienst

In een kerkdienst gaat het om drie dingen: recht doen aan God, recht doen aan elkaar als familie van God en recht doen aan de wereld. In een kerkdienst willen we God eren om wie Hij voor de wereld wil zijn. In de kerkdienst worden we in ons geloof gevoed, zodat we geïnspireerd onze plaats in de samenleving kunnen innemen en er kunnen zijn voor de mensen die God op onze weg brengt. Gemeenteleden hebben daarin verschillende voorkeuren en de taakgroep probeert oog te blijven houden voor deze verschillen in de gemeente. Want of je nu van preken houdt of van zingen of vooral komt voor ontmoeting; de kerk is van ons allemaal.

Wil je iets vragen of melden aan de taakgroep vieren? Neem dan contact:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Taakgroep Pastoraat

Omzien naar elkaar binnen onze kerkelijke gemeente, dat is de kerntaak van pastoraat. Onze gemeente is geografisch onderverdeeld in 3 pastorale wijkteams, te weten west, oost en zuid. Ook is er een pastoraal team in de Van Dedem Marke. De drie secties hebben een eigen predikant, ouderling, diaken en een team van bezoekmedewerkers.

Pastorale zorg is niet alleen een taak van ambtsdragers, maar ook van gemeenteleden onderling, dus van ouderling naar onderling. Goed kunnen luisteren en het hebben van een antenne voor dat wat er speelt. Op die manier kunnen we er zijn voor elkaar.

De taakgroep heeft een aantal vaste taken. Denk aan de wekelijkse bloemengroet en het voorbedeboek, het organiseren van een avond voor nieuwaangekomenen, de jaarlijkse huiskamertour en de toerusting van de bezoekmedewerkers.

De secties organiseren vaak leuke bijeenkomsten of uitjes waaraan je mee kunt doen. Ook zijn er contactmomenten met andere gemeenteleden via de werkgroep Kerk Actief, de 55+ middagen, 75+ verjaardagbijeenkomsten, koffieochtenden en de Ouderensoos.
Doe mee en hopelijk ervaar je de onderlinge verbondenheid.

Naar overzicht alle activiteiten

Voor meer informatie stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem contact op met een van de predikanten.

Dagelijkswood.nl

De Protestantse Gemeente Dedemsvaart maakt deel uit van het landelijk verband van Protestantse Kerken waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en willen delen. 

Contact