Skip to main content

Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de kerkelijke gemeente en wordt gevormd door ambtsdragers. De taak van de kerkenraad is onder meer:

 • Het organiseren van de wekelijkse erediensten
 • De zorg voor de kerkgemeenschap
 • Mensen enthousiasmeren voor het geloof in Jezus Christus
 • Het helpen van mensen die geen helper hebben, dichtbij en veraf.
 • Het beheren van de gebouwen en de zorg voor predikanten en medewerkers
 • De bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse,

Minstens een keer per jaar houdt de kerkenraad een gemeenteavond. Die avonden hebben als doel het kennen en horen van de gemeente.

Moderamen

Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter, de scriba (secretaris), 1 predikant, 1 lid van het college van diakenen en 1 lid van het college van kerkrentmeesters. De taak van het moderamen is:

 • Voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad;
 • Uitvoering geven aan die besluiten van de kerkenraad, waarvoor geen anderen aangewezen zijn;
 • Afhandelen van zaken van formele en administratieve aard, waarbij geen uitstel mogelijk is, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad werken:

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters zorgt onder andere voor de financiën en de gebouwen van onze gemeente. Dat betekent dat zij de inkomsten en uitgaven verzorgen, zodat bijvoorbeeld de mensen die voor de kerk werken hun salaris ontvangen, dat kerkdiensten gehouden kunnen worden en dat gebouwen onderhouden worden. Het grootste deel van de inkomsten komt uit de actie Kerkbalans, die jaarlijks gehouden wordt. Daarnaast dragen de collecten in de kerkdienst en het verhuren van de gebouwen bij aan de inkomsten.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
College van Diakenen

Het werk van de kerk voor kwetsbare mensen wordt diaconaat (dienstbetoon) genoemd. Het College van Diakenen (de Diaconie) zet zich in voor mensen die te maken hebben met armoede, isolement, ziekte, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben. Het werk voor kwetsbare mensen rondom onze gemeente wordt in kaart gebracht en georganiseerd door de diakenen en de diaconale medewerkers. Zij hoeven dit diaconale werk echter niet alleen te doen. Het diaconale werk is een opdracht en roeping voor de gehele gemeente.

Wie in de problemen is geraakt door geldgebrek, schulden of dakloosheid, of door andere oorzaken even niet meer het hoofd op eigen kracht boven water kan houden, kan een beroep doen op de Diaconie. Het kan op verschillende manieren hulp organiseren of verwijzen naar, of samenwerken met hulpverlenende instanties. Zo laten we als gemeente zien dat geloof en het dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben.

In ons werk hanteren we de volgende drie basisprincipes:

 • Getuigen van Gods gerechtigheid: wat God van ons verwacht;
 • vragen om aandacht: voor elke situatie van lijden en onrecht die wij constateren in onze directe omgeving en in de samenleving en wereld om ons heen;
 • geven van onze gaven: enerzijds door als kerkelijke gemeente zelf de helpende hand te bieden en anderzijds door te zorgen dat anderen deskundige hulp kunnen verlenen met behulp van onze giften of bemiddelingen.

Wat doet het College van Diakenen?

Schuldhulppreventie: De diaconie is vertegenwoordigd in het diaconaal Platform Hardenberg, het overlegorgaan tussen kerken en burgerlijke gemeente op het terrein van schuldhulppreventie.

Vervoer naar en van de kerk: Wilt u graag de kerkdiensten bijwonen maar kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk komen omdat u bijvoorbeeld slecht ter been bent? Dan kunt u een beroep doen op de Vervoersdienst. U wordt dan opgehaald en weer thuisgebracht. 
Meer informatie ...

Gezamenlijk eten: Op iedere laatste vrijdag van de maand verzorgen gemeenteleden een maaltijd voor alleenstaande gemeenteleden. Ook mensen buiten de kerkelijke gemeente schuiven inmiddels aan. Het is een gezellig en ongedwongen gebeuren.

Financiële hulp: Aan personen en gezinnen die om verschillende redenen op eigen kracht het hoofd niet meer boven water kunnen houden, wordt financiële hulp en ook hulp in natura geboden.

Inloop/koffieochtend: Elke woensdagmorgen is er in "Het Kruispunt" een inloop/koffieochtend.

Fruitbakje: Rondom Dankdag schenken we aandacht aan gemeenteleden die tachtig jaar of ouder zijn en/of chronisch ziek zijn. Zij ontvangen een fruitbakje met een dagboekje.

Mantelzorgactie: De zondag vóór de Dag van de Mantelzorg (10 november) kunnen de gemeenteleden rozen meenemen uit de kerk en aanbieden aan een mantelzorger. 

Kerstpakketten: Samen met de Rooms Katholieke Kerk (PCI Emmanuel) en de Graankorrel stellen stellen we kerstpakketten samen en verspreiden deze onder gezinnen, eenoudergezinnen en alleenstaanden, binnen en buiten de kerkelijke gemeente, die het financieel minder of zelfs moeilijk hebben.

Paasgroeten: 3 zondagen voor Pasen worden kaarten aangeboden aan gemeenteleden om te versturen naar gevangenen in binnen- en buitenland.

Paasattentie: Rondom Pasen schenken we door middel van een Paasattentie aandacht aan mensen die een moeilijk jaar achter de rug hebben of er nog middenin zitten.

Rozenactie: In het voorjaar wordt aan bezoekers van het winkelcentrum een roos aangeboden, die zij op hun beurt kunnen doorgeven aan iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken. 

Midweek 'Ouderen in het zonnetje' 9 t/m 13 december

Van maandag 9 t/m vrijdag 13 december 2024 kunnen 150 ouderen met een klein sociaal netwerk en een krappe beurs genieten van een GRATIS vakantiemidweek ‘Ouderen in het zonnetje’, georganiseerd door RCN Vakantieparken in samenwerking met Het vakantiebureau. Ouderen voor wie vakantie niet meer vanzelfsprekend is, zijn van harte welkom op één van de drie RCN Vakantieparken in Nederland:

 • RCN de Noordster in Dwingeloo (Drenthe)
 • RCN het Grote Bos in Doorn (Utrecht)
 • RCN Toppershoedje in Ouddorp (Zuid-Holland)

Deze midweek is bedoeld voor (mobiele) senioren die vanwege een klein sociaal netwerk en een smalle beurs al jaren niet meer op vakantie zijn geweest. Mensen die het juist zo verdienen er eens lekker onbezorgd tussenuit te gaan en de eenzaamheid even te vergeten. Zij kunnen kosteloos genieten van een heerlijke midweek inclusief ontbijt, lunch, diner en diverse leuke activiteiten. Omdat de bungalows op de parken niet zijn aangepast, is het van belang dat de vakantiegasten goed ter been zijn.

Voor meer informatie: https://hetvakantiebureau.nl/ouderenmidweek/

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij:Klaas Boesenkool: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Geke van den Enk-Jurjens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Financiën
Om hulp te kunnen bieden binnen en buiten onze gemeente, zijn financiële middelen nodig. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn collectes en giften. Daarnaast houden we aan het begin van het seizoen een flyeractie om de verschillende activiteiten te kunnen financieren. De inkomsten geven we door aan zowel plaatselijke, landelijke als wereldwijde hulp.

Waar we voor collecteren in de kerkdiensten wordt, na overleg met het College van Kerkrentmeesters,door de kerkenraad vastgesteld. Over collectes die door Kerk in Actie worden aangegeven, wordt de gemeente geïnformeerd door folders, via de Nieuwsbrief(link plaatsen), de beamer en de Samenspraak(link plaatsen).

Wil je ons werk financieel steunen?
Maak dan een bijdrage over op rekening NL30 RABO 0373 7134 52.

Contact opnemen met de diaconie
Heb je vragen, behoefte aan een gesprek, of misschien hulp nodig, neem dan gerust contact op met het College van Diakenen. Wij kijken graag waar en hoe we hulp kunnen bieden.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Taakgroep Jongeren

De taakgroep Jongeren is er vooral voor en door jongeren. Van 0 jaar tot en met de jonge gezinnen: we organiseren allerlei activiteiten en diensten voor deze doelgroep. Onder de taakgroep vallen veel werkgroepen.

Een greep hieruit: de club, oppasdienst, kinderkerk, tienerkerk, Jongerencatechese &JOY en EigenwijzZ groep. De laatste groep verzorgt bijvoorbeeld de EigenwijzZ diensten. Die zijn speciaal gericht op jongeren. Ook voor de kleinsten zijn er bijvoorbeeld Kruimeldiensten: vrijblijvend en laagdrempelig en vooral voor peuters en kleuters. Dit begint om half 5. Tijdens de reguliere diensten is er voor de kinderen van de basisschoolleeftijd Kinderkerk en één keer in de maand Tienerkerk voor de tieners van het voortgezet onderwijs. De werkgroepen overleggen regelmatig met elkaar en daardoor weten we wat er leeft onder de jeugd en kunnen we daarop inspelen. 

Wil je ons helpen? Dat kan want we zoeken best mensen zoals.

Wordt bijvoorbeeld leiding bij:
   - kinderoppas
   - kinderkerk
   - basiscatechese
   - tienerkerk
   - jeugdclubs

Of denk mee bij het organiseren van diensten EigenwijzZ

Lees meer over jongeren in onze kerk

Jongeren en de kerkdiensten   Jongeren en de activiteiten

Wil je meer weten of een rol spelen in een taakgroep dan kun je contact opnemen. Je bent van harte welkom!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Taakgroep Lerend Vieren

Aanleiding voor de samenvoeging is het verlangen aangegeven in het beleidsplan om tot een lichtere organisatie te komen. Op de achtergrond speelt het gebrek aan vrijwilligers. 

Doel: de taakgroep heeft als doel om de veelkleurigheid van onze gemeente in het oog te houden en daar het beleid op af te stemmen. Daarbij gaat het om de vraag of het aanbod van diensten op zondag en activiteiten door de week inhoudelijk en qua vorm aansluit bij deze veelkleurigheid en bij gemeentezijn in deze tijd.

Gelet op de geest van deze tijd is het nodig om kortdurende activiteiten aan te bieden. Mensen willen zich in de regel niet meer voor langere tijd binden.

Van belang is ook om te kijken wat we daarin samen met de andere kerken in Dedemsvaart kunnen doen.

Afgezien van het ontwikkelen van nieuw beleid vallen de volgende taken onder deze groep:

 • zorg voor het preekrooster en alles wat daarbij hoort;
 • afstemming rond vieringen waarbij met name gedacht wordt aan de Adventstijd, de Veertigdagentijd en de Stille Week;
 • aandacht voor de groepen die onder de taakgroep vallen door ze bijvoorbeeld één keer per seizoen uit te nodigen. Daarbij gaat het om de volgende vragen. Hoe gaat het in en met de groep? Heeft de groep nog vragen richting taakgroep waarmee ze geholpen zouden willen worden?

 De taakgroep valt onder de kerkenraad.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Taakgroep Pastoraat

Omzien naar elkaar binnen onze kerkelijke gemeente, dat is de kerntaak van pastoraat. Onze gemeente is geografisch onderverdeeld in 3 pastorale wijkteams, te weten West, Oost en Zuid. Ook is er een pastoraal team in de "Van Dedem Marke". De drie secties hebben een eigen predikant, ouderling, diaken en een team van bezoekmedewerkers.

Pastorale zorg is niet alleen een taak van ambtsdragers maar ook van gemeenteleden onderling, dus van ouderling naar onderling. Goed kunnen luisteren en het hebben van een antenne voor dat wat er speelt. Op die manier kunnen we er zijn voor elkaar.

De taakgroep heeft een aantal vaste taken. Denk aan de wekelijkse bloemengroet en het voorbedeboek, het organiseren van een avond voor nieuw-ingekomenen, de jaarlijkse huiskamertour en de toerusting van de bezoekmedewerkers.

De secties organiseren vaak leuke bijeenkomsten of uitjes waaraan je mee kunt doen. Ook zijn er contactmomenten met andere gemeenteleden via de werkgroep Kerk Actief, de 55+ middagen, 75+ verjaardagbijeenkomsten, koffieochtenden en de Ouderensoos.
Doe mee en hopelijk ervaar je de onderlinge verbondenheid.

Naar overzicht alle activiteiten

Voor meer informatie stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem contact op met een van de predikanten.